Състоя се втората среща на Местния борд по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността"

 

Снимка: 24 часа

На 13.10.2022 г. в Община Велико Търново се състоя втората среща по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността". В нея участваха представители на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, Сдружение "Асоциация Пелаго", Община Велико Търново, ОД МВР Велико Търново, ПГМД - град Велико Търново, ОУ "Христо Ботев" - град Велико Търново, МСС - България, SOS Детски селища - България, Дирекция "Социално подпомагане" - Велико Търново, Дирекция "Социално подпомагане" - Горна Оряховица и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Координаторите от НХЦ и Сдружение "Асоциация Пелаго" представиха какво се е случило до момента по проекта, а именно:

 • обучени са 42-ма педагогически специалисти от 3-те пилотни училища;
 • проведени са първите мултисекторни супервизии по случаи.
Презентирани бяха и следващите стъпки от работата по проекта:
 • обучение на представителите на участващите страни в AMBIT;
 • публична лекция на Питър Фюгъл, обучител в AMBIT ( Анна Фройд Център , Лондон);
 • провеждане на среща с Националния борд за управление на проекта.
Очерта се потребността от това директорите на училища да се запознаят с работата на системата за закрила на детето. Ангажимент към организирането и провеждането на срещата се пое от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Първата благотворителна кампания на Сдружение „Асоциация Пелаго“ приключи успешно

В периода 22-24 септември 2022 г. екипът на Сдружение „Асоциация Пелаго“ сбъдна една мечта, а именно - „Пътуване до София“. Кампанията беше проведена благодарение на нашите многобройни по-малки и по-големи дарители, които ни повярваха и направиха дарения чрез "Платформата" (Platformata.bg) - сайт на Фондация “Бикоуз в помощ на благотворителността”. В резултат на нея 6 младежи от ЦНСТ в град Стара Загора, заедно с техния възпитател, прекараха три невероятни дни в столицата на България.

В рамките на престоя си посетихме заедно знакови места в град София като: площад Света Неделя, Съдебната палата, Народен театър „Иван Вазов“, Царски дворец, площад „Батемберг“, Народна банка, Народното събрание, Храм „Свети великомъченик Георги Победоносец“, Руската църква, храм-паметникът “Св. Александър Невски”, паметникът на Васил Левски, Народна библиотека „Кирил и Методий“ и други.

Посещението на столицата включваше още и среща с Дорина Митова – Мениджър човешки ресурси в хотел „Хилтън София“, която даде полезни насоки свързани с кариерно ориентиране, както и урок по поп и джаз пеене с Цвети, на който разбрахме какви музикални таланти има сред младежите!

И разбира се имаше забавления, невероятни моменти в Музей на илюзиите, зоологическата градина и посещение на кино в един от големите столични търговски центрове. Незабравими емоции с танци и игри донесе и пикникът на хижа Момина скала и Златните мостове на Витоша.

Повече информация за кампанията може да намерите на адрес: https://platformata.bg/bg/kauzi/1659:6509-2022-06-16-20-23-12/details/campaign.html

42 педагогически специалисти бяха обучени как да работят с деца с множество психо-социални потребности

Като част от проекта "Всяко дете - пълноценен член на общността", изпълняван съвместно от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Сдружение "Асоциация Пелаго", се проведе обучение на 42 педагогически специалисти на тема: "Работа с деца с множество психо-социални потребности". Педагозите бяха от 3 училища в област Велико Търново, а именно: НУ "Цани Гинчев" - град Лясковец, ОУ "Христо Ботев" и Професионална гимназия по моден дизайн - град Велико Търново. Обучението започна с това какво е мястото на интегрираната оценка на потребностите и ресурсите на дете в риск в ежедневната практика на училището и продължи с формиране на знания и умения за прилагане на два инструмента за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск и за оценка на потребностите на дете в риск.

Участниците се запознаха с това как се извършват психо-социални интервенции в училище, как да привлекат като партньори родителите и местната общност и работиха по реални казуси от тяхната практика.

Различното в това обучение е факта, че след него ще бъдат създадени интердисциплинарни екипи за подкрепа за личностното развитие на всяко дете в риск и те ще бъдат супервизирани от експертите на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца и Сдружение "Асоциация Пелаго".


Сдружение "Асоциация Пелаго" и Обединено училище "Неофит Рилски" - с. Дерманци, област Ловеч ще приложат метода "изследване в хода на действието"

На 25.07.2022 г. Сдружение „Асоциация Пелаго“ сключи споразумение за партньорство с Обединено училище „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, област Ловеч. Екипът на Сдружението ще проведе изследване и индивидуална оценка на потребностите на Училището чрез прилагане на метода „изследване в хода на дeйствието“ (аction research). Екипът на училището е реализирал редица успешни проекти и има добри практики за интегриране и задържане на деца от уязвими групи в училище. Проучването и оценката ще допринесат да се надгради постигнатото и училището да стане по-социално и по-приобщаващо както децата, така и техните родители. 

Съвместната дейност ще се реализира в два етапа:

Етап 1. - извършване на оценка на потребностите чрез работа, насочена в няколко основни области на установени потребности, за чието решаване ще се изследват причини и възможности за преодоляване. Разработване на проект за развитие на училището с конкретни дейности, който отговаря на потребностите на училището, който да бъде предложен от екипа на подходяща донорска организация за осигуряване на финансиране на изпълнението.

Етап 2. – изпълнение на дейности за развитие на училището, които са съгласувани между двете страни.

Целият процес ще бъде подпомаган от експерти от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет. 

С тези дейности се реализират част от целите на Сдружението, а именно: стимулиране на  междуотраслов социален диалог между представителите на образователни, социални, здравни и други институции, ангажирани с психо-социалното развитие на децата и създаване на условия за обмен на знания и опит между практикуващите специалисти  и  да съдейства за повишаване на тяхната квалификация.


Състоя се първата среща по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността"

Днес, 28.06.2022 г., се състоя първата среща по проект "Всяко дете - пълноценен член на общността", който се реализира съвместно от Сдружение "Асоциация Пелаго" и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца - НБУ. Партньори са Община Велико Търново, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Омбудсман на Република България (Ombudsman of the Republic of Bulgaria), Регионална дирекция за социални дейности - Велико Търново, SOS Детски селища България, Международна социална служба - България, НУ "Цани Гинчев" - град Лясковец, ОУ "Христо Ботев" - гр. Велико Търново и Професионална гимназия по моден дизайн - гр.Велико Търново. 

Причината за разработването на този проект е липсата на системен междусекторен подход за работа с деца и младежи с комплексни потребности, във висок риск от отпадане от училище и други услуги в общността. Проектът цели да преодолее работата в изолация на отделните сектори, за да отговори на комплексните потребности на тези деца и младежи, като приложи интегриран подход за психо-социална подкрепа, подходящ за използване от всички сектори. 

За да стимулира междусекторно сътрудничество, проектът ще приложи два подхода. Първо, той ще подготви образователната система да работи с деца и младежи от таргетната група, като обучи три училища да прилагат оценка на деца в риск от отпадане от училище и мултидисциплинарна работа за работа с тях. Инструментите, които проектът ще използва са разработени от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет и апробирани в практиката.

Втората линия на работа на проекта ще фокусира върху подготовка на специалисти от  социални услуги, детска педагогическа стая и здравни услуги да използват подхода Амбит за интегриране на младежи и деца с комплексни потребности. АМБИТ е подход, базиран на доказателства за неговата ефективност, прилага се глобално и е адаптиран в български условия в последните 18 месеца. 
Сдружение "Асоциация Пелаго" проведе Дискусионен форум "Ролята на семейството за психичното здраве на детето"

На 21.05.2022 г. Сдружение "Асоциация Пелаго" проведе Дискусионен форум на тема: „Ролята на семейството за психичното здраве на детето“. По време на него презентации представиха експерти от държавни институции и неправителствени организации, сред които: доц. д-р Златка Михова - управител на Фондация “Институт по фамилна терапия – България, Дияна Видева – координатор проекти в Асоциация Деметра – Бургас, Ваня Кирилова - държавен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ в ДАЗД, д-р Радостина Антонова и д-р Жаклина Андонова – изследователи в Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при НБУ, Катина Клявкова - учредител и управляващ партньор на Център за медиация “Ахая”, Цветелина Радулова – професионален приемен родител и други.

Като слушатели присъстваха 40 представители на училища, детски градини, отделите за закрила на детето и социални усуги.

В рамките на форума се проведоха дискусии и се изведоха следните въпроси, които ще бъдат отправени към Министерство на труда и социалната политика:

 1. Работи ли се с биологичните деца на приемните родители при постъпването на ново приемно дете в семейството и последващата раздяла с него?
 2. Организира ли се повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца по отношение на политиките, свързани с детска закрила?
 3. Предвижда ли се специализация на социалните работници предвид спецификите на работа с деца, възрастни или при случаи на насилие, приемна грижа, психични разстройства и други?
 4. Предвижда ли се организирането на обучения на родители в родителски умения и те да бъдат задължителни за тях?
 5. Има ли назначени юристи в отделите за закрила на детето в дирекциите по социално подпомагане? Ако липсват – предвижда ли се да бъдат назначени такива?


Броени часове до затваряне на регистрацията за участие в Дискусионен форум на тема: "Ролята на семейството за психичното здраве на детето"

Скъпи приятели,

Останаха броени часове, през които можете да се регистрирате като участници в Дискусионен форум на тема: "Ролята на семейството за психичното здраве на детето".

По време на форума ще се случи следното:

 • преподаватели от Нов български университет и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" ще представят как влияе родителството, бедността и социалната среда върху детето и какви са различните аспекти на влиянието на семейството при трафик на хора;
 • представители на Омбудсмана и ДАЗД ще ни разкажат как държавата помага на децата и семействата;
 • експерти от неправителствения сектор ще ни запознаят с  влиянието на семейството при децата в резидентна грижа и как се отразява развода в семейството на психичното здраве на детето;
 • психотерапевтите ще ни поговорят за семейството, различието и дигиталното.
Местата са ограничени. Краен срок за регистрация - 18 май 2022 г.

Линк към формуляра за регистрация можете да откриете тук.

Програмата можете да намерите тук.

Кратки визитки на презентаторите ще откриете тук.

Дискусионен форум "Ролята на семейството за психичното здраве на детето"

 


Скъпи приятели,

В ситуации на извънредна епидемична обстановка и геополитическа несигурност усещаме за пореден път важността на семейството и наблюдаваме разнообразните процеси, които се случват в него. Но може би е време да си поговорим още веднъж каква е ролята на семейството за психичното здраве на детето. Дали семейството му помага да формира ценности, да придобие умения, да се социализира, да се чувства сигурно и защитено и да бъде щастливо. Нека заедно да си поговорим по тези така важни теми на Дискусионен форум "Ролята на семейството за психичното здраве на детето" за професионалисти в различни области, който ще се проведе на 21 май 2022 от 10 до 17 часа, в ZOOM. 

Ще се разгледат теми като:

 • Връзката с биологичното семейство и децата в резидентна грижа
 • Семейните конфликти и преживяванията на децата през погледа на медиацията
 • Различие, семейства и психично здраве
Презентатори ще са изявени имена от Институцията на омбудсмана, Държавна агенция за закрила на детето, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Институт по фамилна терапия - България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца при Нов български университет, Сдружение "Асоциация Деметра", Асоциация "Родители" и други.

Формуляр за регистрация можете да намерите тук.

Програмата и линк за събитието ще получите след регистрацията до две седмици преди провеждане на събитието. 

Конкурс за детска рисунка "Моето семейство"

 През месец февруари 2022 г. Сдружение "Асоциация Пелаго" проведе конкурс за детска рисунка на тема "Моето семейство". В него взеха участие над 260 деца на възраст от 6 до 12 години от 21 области на България.

Участниците бяха класирани в две категории: награди на публиката - чрез гласуване във фейсбук страницата на Сдружението и награди на журито - съставено от Пламен Бойчев – учител по изобразително изкуство в ПМГ – гр. Велико Търново, Александър Георгиев – художник на свободна практика с учителска правоспособност и Виктор Коцев – психолог и член на УС на Сдружението.

Трите рисунки, получили най-много харесвания, бяха на:

 • I място - Марая Грънчарова на 6 г. от град София;
 • II място - Емили Тодорова на 7 г. от град Благоевград;
 • III място - Димитър Маринов на 7 г. от град Горна Оряховица.
Журито класира участниците както следва:
 • I място – Виктория Шотарова на 6 г. от гр. Смолян;
 • II място – Петя Димитрова на 11 г. от гр. Русе;
 • III място – Александър Димитров на 8 г. от гр. Бургас.


Рисунка на Марая Грънчарова

Награждаване на Марая Грънчарова

Рисунка на Емили Тодорова

Награждаване на Емили Тодорова
Обучение "Кризите в детското развитие"

На 04.12.2021 г. от 10:00 до 14:00 часа Виктор Коцев и Иван Пейчев - част от Управителния съвет на Сдружение "Асоциация Пелаго" проведоха безплатно обучение на тема: "Кризите в детското развитие". В него участваха над 40 души - педагогически специалисти, студенти, университетски преподаватели, специалисти в социални услуги, родители и други.

Бяха разгледани стадиите на психосоциално развитие според Ерик Ериксън и теория на привързаността. Дадени бяха конкретни примери как могат да бъдат овладяни или избегнати различните кризи в детското развитие и бяха посочени последствията при неуспешно им преодоляване.

Диаграма за отговорите на формуляра. Заглавие на въпроса: 5. Отговори ли обучението на вашите очаквания?. Брой отговори: 25 отговора.
Диаграма за отговорите на формуляра. Заглавие на въпроса: 6. Доволни ли сте от начина, по който е структурирано обучението (баланс между лекции и упражнения/практически задачи). Брой отговори: 25 отговора.
Диаграма за отговорите на формуляра. Заглавие на въпроса: 9. Смятате ли, че нещата, които са представени в обучението са приложими в практиката Ви?. Брой отговори: 25 отговора.

Част от обратната връзка:
 • "Много актуални въпроси бяха засегнати, поздравления за което! Обучението протече много стегнато и конкретно, с примери от училищната среда, което е супер полезно за нас, специалистите в системата."
 • "Много обогатяващо, завладяващо и вдъхновяващо! Едно от най-добрите обучения, на които съм присъствала."
 • "Всичко беше обяснено на много достъпен и разбираем език, подкрепен с примери и инструменти за работа."